ReglementenHuishoudelijk Reglement

https://www.kvksveltamelsele.be/wp-content/uploads/Clipart/handen-160x160.png

Versie 15/10/2021

Reglement
Charter

Reglement

Je hebt ervoor gekozen om je zoon of dochter bij onze vereniging te laten sporten. Dit betekent dat je vertrouwen hebt in de jeugdopleiding die wij aanbieden.

In de opleidingsvisie van onze jeugdwerking stellen we het voetbalplezier en de sociale ontwikkeling voorop. Onze doelstelling als sportclub is enerzijds een kwalitatieve opleiding aanbieden. Anderzijds willen we als club de juiste normen en waarden overdragen, de kinderen leren omgaan met winst en verlies, ze leren samen te werken en afspraken na te komen. Een pedagogisch, sociaal en veilig sportklimaat vinden we daarom zeer belangrijk. Sportclubs worden tegenwoordig steeds vaker als opvoedmilieu gezien, na het gezin en de school.Het garanderen van kwaliteit houdt echter ook in dat we met de diverse betrokkenen bepaalde afspraken maken en dat bepaalde spelregels in acht genomen moeten worden. Want “Goede afspraken maken goede vrienden”. Dit gaat concreet over hoe we met elkaar, met onze medemens & onze omgeving omgaan.

Met dit intern “huishoudelijk” reglement willen we die afspraken & regels, normen & waarden even op een rij zetten. Ons intern ”huishoudelijk” reglement is opgesplitst in volgende onderdelen:

1. Algemene afspraken
 1. Per seizoen worden door het bestuur van KVK Svelta Melsele de lidgelden voor jeugdspelers vastgelegd. Dit bedrag dekt o.a. de bijdrage per speler bij de KBVB, de sportverzekering, een kledijpakket, nutsvoorzieningen, vergoedingen trainers, e.a. … Dit bedrag dient tijdig betaald te worden volgens de afspraken die door de club doorgegeven zijn.
 2. Er wordt verwacht van elke speler & de ouders (of verantwoordelijke) van deze speler dat zij kennis hebben genomen van dit intern ”huishoudelijk” reglement.
 3. Het (jeugd)bestuur zorgt ervoor dat dit document toegankelijk is via de ‘website’ van KVK Svelta Melsele of via ‘PSD’ (ProSoccerData). Dit document kan op elk moment of ieder seizoen gewijzigd worden, dit zal dan gemeld worden aan ieder lid. Bij onregelmatigheden, onvoorziene omstandigheden en feiten, die niet in het intern reglement zijn opgenomen, kan enkel het (jeugd)bestuur de nodige beslissingen nemen en eventueel sancties opleggen.
 4. Indien er tegenover dit reglement overtredingen vastgesteld worden door (jeugd)bestuur of andere bevoegden (TVJO, JC’s, trainers, …) kunnen er bepaalde disciplinaire maatregelen getroffen worden tegenover het lid. Deze maatregelen kunnen variëren van een lichte tuchtmaatregel, tot schorsing voor een bepaalde periode of volledige schrapping. Dit naargelang de ernst van de inbreuk.
 5. De club onderschrijft een aantal charters ivm ethiek in de sport. De ‘Panathlon verklaring’, het ‘Fair-play Charter’, het ’Charter tegen pesten’, de ‘GDPR verklaring’, en ‘Ethisch verantwoord scouten’. Deze zijn terug te vinden op website van Svelta en op PSD. Spelers en ouders van KVK Svelta Melsele verklaren hierbij eveneens deze waarden na te streven.
 6. Tevens zijn er nog een aantal andere charters ivm engagement van jeugdopleiders (TVJO; JC’s & trainers). Deze staan in het teken van pedagogische principes waarin ‘het kind centraal staat’. Deze zijn tevens terug te vinden op de website van Svelta en PSD.
 7. In de Svelta Jeugdopleiding is er 3x per jaar een gesprek voorzien ivm de sportieve ontwikkeling van de speler: 1x in de maand september (kennismakingsgesprek), 1x in de maand december (evolutiegesprek) & 1x in de maand april (evaluatiegesprek). Losstaand van deze 3 momenten wordt de speler continue geëvalueerd bij trainingen en wedstrijden.
 8. In geval van sportieve meningsverschillen kan de speler altijd terecht bij de betrokken jeugdopleider, indien dit geen oplossing oplevert kan er een gesprek aangevraagd worden met de betrokken JC of TVJO. Sportieve beslissingen & sancties worden genomen door de TVJO in samenspraak met de betrokken JC en/of jeugdopleider.  Als de problemen verder gaan dan enkel het sportieve kan er overlegd worden met het (jeugd)bestuur, deze zullen dan de definitieve beslissing nemen.
 9. Respect is het grote codewoord binnen onze jeugdopleiding. Wij tonen en eisen respect voor ieder individu zonder onderscheid naar geslacht, huidskleur, nationaliteit, religie, geaardheid, fysieke ontwikkeling, talent of ambitie.
2. Algemene gedrag- & leefregels voor spelers
 1. We gedragen ons beleefd en correct tegen iedereen. Respect voor iedereen!
 2. Elke speler groet zijn jeugdopleider bij aankomst op de club. Dit kan met een handdruk of met een beleefde groet (niet Covid-19 tijden).
 3. De spelers hebben respect voor het materiaal (eigen materiaal, van medespelers, van de club, accommodatie, e.a.).
 4. Bij een blessure wordt steeds de jeugdopleider hiervan op de hoogte gebracht. Deze kan dan na overleg beslissen wat de nodige stappen zijn (rust, kine, dokter, …).  Tijdens de periode dat de speler op non-actief staat houdt hij de jeugdopleider geregeld op de hoogte.  Wanneer hij de trainingen terug kan aanvatten wordt er overlegd welke stappen er gevolgd worden in de revalidatie.
 5. De spelers laten geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Smartphones, tablets, ipods, e.a. zijn niet nodig in de kleedkamer. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van persoonlijke spullen. Het gebruik van GSM (smartphone) is verboden in de kleedkamer. Hiermee willen wij het sociaal karakter van onze spelers opwaarderen in deze digitale media-tijden.
 6. De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Men laat geen afval achter, elders dan in de vuilbak. Bij het verlaten van de kleedkamer en na het douchen wordt deze proper achtergelaten.  De jeugdopleider van de ploeg duidt hiervoor telkens een verantwoordelijke aan (vanaf middenbouw).  De rubberen- of kurk bolletjes, het zand wordt samen geveegd en op de gang op een hoopje gelegd.
 7. Onze voetbaltas wordt door de speler zelf gedragen, dit is niet de taak van onze ouders.
 8. Voor testtrainingen & -wedstrijden heeft de Svelta Jeugd een duidelijke visie. Deze kan je terugvinden op de website.  Bij niet naleving kunnen er sancties volgen.  Voor alle testwedstrijden/testtrainingen bij een andere club is een schriftelijke toestemming van de club nodig.  Dit omwille van eerlijkheid tegenover de club en omwille van de verzekering van de speler.
 9. Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs zullen onmiddellijk verwijderd worden uit de club. Hiervoor kunnen we als club echt geen verzachtende omstandigheden aanvaarden.  Drugs zijn ‘not done’ en dat moet iedereen weten.  Zero tolerance voor drugs!
3. Gedrag- & leefregels ivm trainingen
 1. Elke afwezigheid voor een training wordt tijdig (ten laatste 2u op voorhand) gemeld aan de jeugdopleider. Dit wordt liefst gemeld door de speler via PSD (ProSoccerData), indien dit niet lukt kan dit telefonisch of via sms. De afwezigheid wordt zeker bij oudere leeftijden (vanaf middenbouw) gemeld door de speler zelf, dit om de zelfstandigheid te bevorderen.
 2. Elke speler is minimaal 15’ voor aanvang van de training op de club aanwezig. De speler wacht ‘rustig’ in de kleedkamer tot de jeugdopleider de spelers komt halen op de training te starten.  De spelers begeven zich niet zonder toestemming in de bergruimtes of in andere ruimtes dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.
 3. Aanwezigheden voor de trainingen worden door de jeugdopleider bijgehouden in PSD, net als te laat komen op training. Dit zijn zaken die tijdens een evaluatie- of evolutiegesprek meegenomen kunnen worden.
 4. Als de jeugdopleider de kleedkamer binnenkomt en het woord neemt, zwijgen alle spelers. Wanneer de jeugdopleider de toestemming geeft,  gaan de spelers in groep naar het trainingsveld onder begeleiding van de jeugdopleider, dit met de bal in de hand.  We lopen niet door trainingsvelden waar andere ploegen aan het trainen zijn. Ook betreden we geen terreinen waar nog ploegen actief zijn.
 5. De spelers tonen tijdens training volledige inzet, motivatie en concentratie. Spelers die op gelijk welke manier de training verstoren, worden gesanctioneerd.  Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training worden gesanctioneerd met verwijdering van de training.
 6. Bij het verlaten van het trainingsveld na de training wordt het materiaal, net als de ballen & voetbalschoenen schoongemaakt voor we naar de kleedkamer gaan. Voetbalschoenen worden niet gereinigd onder de douche, dit is ten strengste verboden.
 7. Na training zijn we erg bezweet, om hygiënische redenen is douchen verplicht (vanaf U8). We zorgen dat we badslippers bij hebben om onder de douche te gaan, net als een handdoek en douchegerief.
 8. Op training zijn scheenbeschermers verplicht! Ze beschermen je tegen blessures. Geen scheenbeschermers is niet trainen!
 9. Uiterlijk 20’ na training verlaat de laatste speler de ordelijk achtergelaten kleedkamer.
 10. Vanaf 1 november tot 1 maart is iedere speler verplicht in lange trainingsbroek + trainingsvest (of lange mouwen) te trainen. Een uitzondering kan door de jeugdopleider toegestaan worden, als de temperaturen boven 10°C zijn.  Bij slecht weer zorgen we dat er een regenjas in onze voetbaltas zit.
4. Gedrag- & leefregels ivm wedstrijden
 1. Elke wedstrijd wordt beschouwd als een beloning voor de spelers. De selectie is de verantwoordelijkheid van de jeugdopleider.  Wie geselecteerd is, krijgt een melding via PSD of via een bericht van de jeugdopleider.  Een niet selectie kan afhangen van verschillende zaken. Redenen om niet selectie kunnen zijn: te weinig inzet op training, afwezigheden op training, niet houden aan afspraken, e.a….
 2. Elke afwezigheid voor een wedstrijd wordt tijdig gemeld aan de jeugdopleider. Dit wordt liefst gemeld door de speler via PSD (ProSoccerData), indien dit niet lukt kan dit telefonisch of via sms. De afwezigheid wordt zeker bij oudere leeftijden (vanaf middenbouw) gemeld door de speler zelf, dit om de zelfstandigheid te bevorderen.
 3. Breng steeds je identiteitskaart (of kids-ID) mee naar de wedstrijd. Dit is zeker nodig bij spelers van de bovenbouw en voor wedstrijden in bekercompetities.
 4. Als we niet tijdig aanwezig kunnen zijn verwittigen we de jeugdopleider. Wie te laat komt (jeugdopleider niet verwittigd) bij de wedstrijd, start automatisch als bankzitter of anders beslist door de jeugdopleider.
 5. Voor thuiswedstrijden is het uur van afspraak vastgelegd op: onderbouw 45’ voor aanvang wedstrijd, voor middenbouw 60’ voor aanvang wedstrijd en bovenbouw 75’ voor aanvang wedstrijd (of anders beslist door jeugdopleider).  Dit kan je terugvinden in PSD, net zoals voor uitwedstrijden. Je kan hier uur van afspraak en afspraakplaats terugvinden.
 6. Bij wedstrijden kom je telkens in trainingspak van de club.
 7. Tijdens de wedstrijdbesprekingen, opwarming, wedstrijd tonen de spelers: respect, motivatie, inzet & concentratie.
 8. De spelers zijn het uithangbord & uitstraling van de club. Zij brengen de goede naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten.  In geval van inbreuken tegen fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan er na overleg tussen jeugdopleider, sportieve cel & jeugd- of hoofdbestuur een sanctie uitgesproken worden.
 9. Na de wedstrijd gaan de spelers onder begeleiding van de jeugdopleider of afgevaardigde naar de kleedkamer. De kledij wordt op een ordelijke manier weer ingezameld onder leiding van de afgevaardigde of de speler die hiervoor aangesteld is.
 10. Als alle spelers klaar zijn gaan we in groep naar de cafetaria, daarna naar ouders of begeleiders. We zijn beleefd en groeten andere ouders of begeleiders van spelers. Uitzonderingen kunnen altijd worden toegestaan.
5. Specifieke gedrag- & leefregels voor ouders en begeleiders
 1. Een goede communicatie-informatie uitwisseling tussen de ouders & club vinden we belangrijk. Uiteindelijk zijn de spelers toch verschillende malen per week op de club.  Daarom is het nuttig dat ouders de jeugdopleiders (of JC’s / TVJO / jeugdbestuur) op de hoogte brengen van informatie zoals belangrijke familiale omstandigheden, school problemen, medische gegevens, ea.  Dit om jullie kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.
 2. Bij wedstrijden & trainingen verwachten we van de ouders & begeleiders dat ze op een positieve manier de spelers aanmoedigen. De ouder of begeleider geeft het goede voorbeeld. Hij toont respect voor iedereen op en rond het terrein.
 3. Iedereen wint graag! Maar in onze opleidingsvisie is het resultaat bijkomstig, op de eerste plaats komt spelvreugde & spelkwaliteit. Resultaat gericht leren voetballen komt pas aan bod in de laatste fase richting het volwassenen voetbal.
 4. De jeugdopleider is opgeleid om spelers te coachen, ouders zijn geen jeugdopleiders! Laat dit dus aan hen over.  Geef geen technische of tactische aanwijzingen.  Spelers krijgen van de jeugdopleiders opdrachten mee, je zou zo voor een conflictsituatie kunnen zorgen waar je kind de dupe van kan worden.
 5. Ouders blijven achter de omheining en betreden de terreinen niet. Enkel om op vraag van de jeugdopleider een handje toe te steken met materiaal of andere zaken.
 6. Het is voor ouders e.a. niet toegelaten om de spelers te begeleiden naar de kleedkamers. Enkel bij U6/U7 mag 1 ouder of begeleider de speler vergezellen om te helpen bij het uit- en aankleden.  Dit na overleg met de desbetreffende jeugdopleider en/of afgevaardigde van de ploeg.
 7. Ouders tonen respect voor scheidsrechterlijke beslissingen. Dit mag geen aanleiding geven tot scheldpartijen.  Ouders die door hun gedrag de werking van de jeugdopleiding negatief beïnvloeden (of die jeugdopleiders of ander medewerkers van de club beledigen), kunnen de toegang tot de club ontzegd worden.
 8. Organiseren van activiteiten, etentjes, feestjes, e.a. gebeurt altijd in samenspraak met het jeugd- of hoofdbestuur. Of na overleg met de jeugdopleider die dit dan communiceert aan het bestuur.
 9. Als ouder mag je steeds uitleg vragen over het hoe en waarom van een niet-selectie. Maar dit op een rustige en beleefde manier, zonder vooroordelen en op het tijdstip dat het ook de trainer past.  Deze gesprekken worden niet in de kantine gevoerd! Als u het gevoel hebt onvoldoende gehoord te worden door de jeugdopleider, kan je ook contact opnemen met de JC of TVJO.  Zij zullen in samenspraak met de jeugdopleider naar een oplossing zoeken of u uitnodigen voor een gesprek. Het is ook niet de bedoeling dat elke stap of elk initiatief van de jeugdopleider dient uitgelegd en/of verantwoord te worden.  Door aan te sluiten bij onze jeugdwerking heb je vertrouwen in onze jeugdopleiders en medewerkers.
 10. Bij uitwedstrijden vragen we ouders om mee in te springen voor het vervoer van de spelers. Daarbij dienen alle wettelijke verkeersregels gevolgd te worden.
 11. Bij de jongere leeftijden vragen we om mee te doen in de beurtrol voor het wassen van de wedstrijdkledij. Dit in overleg met de jeugdopleider of afgevaardigde.
 12. Als ouder of begeleider verwachten we dat jullie erop toezien dat het algemeen gedrag van jullie kind, conform is met de gedragsregels van de club.
6. Svelta jeugdspelers & lifestyle
 1. De Svelta jeugdwerking wil niet enkel op maar ook naast het veld bijdragen tot het vormen van spelers. Naast technische, tactische, fysieke & mentale ontwikkeling is de lifestyle van de speler een belangrijk fundament in de opleiding van talentvolle jeugdspelers. Je houding, motivatie, gedrag, ambitie en gewoonten bepalen hoe ver je komt in je sport.
 2. Onze jeugdwerking kiest voor ruime kernen per ploeg. Dit om spelerstekorten te vermijden. Aangezien tegenwoordig er minder rekening gehouden wordt met planning van zomervakanties, weekends, e.a. gedurende het voetbalseizoen zijn we hiertoe genoodzaakt. Wij vragen dan ook aan de ouders om hier rekening mee te houden, en in de mate van het mogelijke de vakanties buiten het voetbalseizoen te plannen.
7. Sancties bij niet naleven regels & richtlijnen
 1. Het niet naleven van gedragsregels kan leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst worden er door het jeugdbestuur (in samenspraak met Tvjo, JC’s & trainers) de passende maatregelen genomen.
 2. Sancties ingevolge gedrag, verbale agressie, overtredingen,…tijdens wedstrijd, tornooi of andere activiteit kunnen ook leiden tot maatregelen genomen door KBVB. Alle boetes die de club oploopt voor onsportief gedrag van spelers of ouders kunnen op de betrokkene verhaald worden.
 3. Bij zware vergrijpen zoals diefstal, racisme, bewust beschadiging van materiaal, fysiek geweld,…kan onmiddellijk ontslag uit de club volgen.
8. Privacy en persoonlijke data
 1. Als lid van KVK Svelta jeugd geef ik goedkeuring om persoonlijke data te verwerken in het kader van de GDPR wetgeving. Deze data zijn voor de club belangrijk om optimaal te kunnen werken naar communicatie en opvolging van persoonlijke informatie. Deze info wordt gecentraliseerd in ProSoccerData.  Meer info hierover vind je op de website van Svelta.
 2. Onze club verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven spelers met behulp van de computer (in PSD). Dat is nodig om de spelersadministratie en de opleiding en begeleiding van onze spelers efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de club ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige spelers.

Welke informatie houdt de club digitaal bij ?

 • Persoonsgegevens speler (geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer, foto…) –  Contactgegevens ouders
 • Noodnummer
 • Medisch relevante informatie (bv. allergie, diabetes, epilepsie, eerdere blessures, …)
 • Historiek met relevantie informatie van de afgelopen seizoenen (medisch, evaluaties, aan- en afwezigheden, speelminuten, tuchtprocedures, …)
 • Historiek met relevantie informatie van het lopende seizoen (medisch, evaluaties, aan-en afwezigheden, speelminuten, tuchtprocedures, …)
9. Enkele bedenkingen
 1. Vandaag de dag heerst er een enorme druk op ouders, opleiders en (spijtig genoeg) ook op onze kinderen. Daarenboven worden we dag in dag uit geconfronteerd met abnormale salarissen van profvoetballers. Stiekem dromen ouders en kinderen van een leven als profvoetballer. Maar…
 2. Verder stellen we vast dat de opvoeding – door enerzijds overdreven “bepamperen”, anderzijds door te veel “toegang te geven tot zaken, die niet behoren tot een specifieke leeftijd (GSM, Facebook,…)” erop achteruit gaat.
 3. We zien ook alsmaar meer een gebrek aan elementaire beleefdheid en stellen vast dat de basisregels van opvoeden meer en meer worden doorgeschoven in de schoenen van het onderwijs en bij uitbreiding de sportclubs.
 4. Elementaire beleefdheid, zoals het verwittigen van de opleider dat je niet komt trainen, de verantwoordelijkheidszin om je vakantiekalender te plannen volgens de clubagenda, je coach informeren dat je op vakantie gaat of zelfs een klein berichtje geven om te melden dat je iets later gaat zijn, gebeurt vandaag minder en minder. In een niet zo ver verleden was dit NOT DONE.
 5. Verder stellen we vast dat ouders niet meer realistisch zijn en onvoldoende objectief zijn als hun kind bv. een negatieve evaluatie krijgt en begeleid wordt naar een lager opleidingsmodel. Wist je dat er niets fout is aan een lager niveau? Integendeel, als professionals dit adviseren, is dit i.f.v. het kind. Dit zal het plezier van het kind, dat geadviseerd wordt om op een lager niveau te gaan sporten, alleen maar ten goede komen. We hebben hier eigenlijk te maken met dezelfde tendens van in het onderwijs waarbij professionals adviseren aan ouders om hun kind een lager onderwijsniveau te laten volgen. De ouders zeggen neen: mijn kind zal en moet (bij manier van spreken) Latijn- Wiskunde volgen. En, ongetwijfeld kent iedereen het verhaal van een strafnota in de agenda, de dag nadien krijgt de leerkracht een nota terug van de betrokken ouder,… Meestal staat er dan geschreven dat het kind niet in de fout is gegaan, en dat het iemand anders zijn schuld was.
 6. Ook sportieve keuzes en beslissingen worden meer en meer in vraag gesteld. Dit zorgt voor een gespannen sfeer en een moeilijke werking.
 7. Ook stellen we vast dat het niet meer eenvoudig is om full-time opleiders (vooral U6 t.e.m. U9) te vinden. Dit heeft enerzijds te maken met de steeds groeiende eis van flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de “volgeplande” persoonlijke agenda’s. Anderzijds heeft dit te maken met de immense druk die er heerst op onze opleiders die voor een vrijwilligersvergoeding gemiddeld 15 uren per week aan de slag zijn met andermans kinderen. In de berekening van die uren wordt ook rekening gehouden met de tijd, die nodig is om trainingen en wedstrijden voor te bereiden en te rapporteren. Tel daarbij de verplaatsingstijden en je zal merken dat een wildvreemde mens heel hard in de weer is (als hobby) voor andermans kind. Ook de eindeloze discussies van GU/PU spelers is vermoeiend geworden. Voor heel wat goede opleiders zijn bovenstaande tendensen er te veel aan. Ze zeggen het voetbal vaarwel en de clubs kunnen nog maar moeilijk hun opleiderspiramide invullen. En de toppers, die dan toch in het voetbalmilieu blijven, boeken hun agenda’s vol omdat ze dubbel moeten draaien. Daarenboven zijn ze grof wild op de transfermarkt waardoor ze soms aan de slag zijn bij verschillende clubs.

© KVK Svelta Melsele